На главную страницу
Вернуться назад!
Опрос на сайте

Какой должна быть книга?

Интересной
Веселой
Увлекательной
Яркой
Страшной
Жуткой
Трагичной
Электронной ))

Желающие почитать

Пользователей: 0
Отсутствуют.

Роботов: 3
Googlebot Yandex
Alexa

Гостей: 28
Всех: 31

Скачать книгу Технології роботи організаційних психологів бесплатно


Название: Технології роботи організаційних психологів
Автор: За наук. ред. Карамушки Л.М.
Издательство: ІНКОС
Год издания: 2005
Страниц: 366
Формат: doc
Размер: 6,69 Мб
ISBN 966-8347-16-1
Качество: отличное

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні проблеми практичної організаційної психологи.
У першій частині, яка складається з семи розділів, розкривається сутність організації та роль організаційних психологів у психологічному забезпеченні її діяльності. Детально аналізуються такі проблеми: структура організації та її основні функції; предмет та завдання організаційної психології (психології організацій); моделі психологічної служби для вирішення психологічних проблем в організаціях; основні види діяльності організаційних психологів; зміст та особливості технологічного підходу в роботі організаційних психологів; особливості використання активного соціально-психологічного навчання та психолого-організаційного консультування у процесі реалізації технологічного підходу.
У другій частині посібника, яка містить дев'ять розділів, наведено основні технології роботи організаційних психологів, які можуть бути використані для розв'язання актуальних проблем, що виникають в роботі менеджерів та персоналу організацій: формування конкурентоздатної команди; розвиток професійно-управлінського самовизначення менеджерів; прийняття менеджерами ефективних управлінських рішень; формування професійної етики менеджерів; профілактики та подолання комунікативних бар'єрів; запобігання та розв'язання організаційних конфліктів; формування сприятливого соціально-психологічного клімату, профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання»; психологічного забезпечення ефективності підприємницької діяльності. Кожна із технологій складається з трьох компонентів — інформаційно-смислового, діагностичного та корекційно-розвивального, що дає можливість забезпечити системне й оперативне вирішення організаційними психологами психологічних проблем в організації.
Навчальний посібник є першим виданням з практичної організаційної психології в Україні і розрахований для підготовки психологів та менеджерів організацій у вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти.
Навчальний посібник також може бути корисним для психологів і менеджерів, які бажають підвищити ефективність діяльності своїх організацій, враховуючи психологічні закономірності їх функціонування та розвитку.

ЗМІСТ
ВСТУП...13
Частина 1. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ (ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ)…18

Розділ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ…19
1.1. Сутність організацій; їх соціальпо-економічпі та соціальїю-психологічпі функції...19
1.2. Роль менеджерів у забезпеченні ефективного управління організаціями ...20
1.3. Персонал як основа ефективної діяльності організацій...22
1.4. Основні підходи та принципи аналізу діяльності організацій в сучасних умовах...23

Розділ 2. РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ...28
2.1. Про необхідність переходу від психології управління до організаційної психології...28
2.2. Предмет та основні завдання організаційної психології...30
2.3. Особливості академічної та практичної організаційної психології...33
2.4. Психологічна допомога як головна мста практичної організаційної психології...34

Розділ 3. ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В ОРГАНІЗАЦІЯХ...38
3.1. Поняття про модель психологічної служби...38
3.2. «Суспільна», «організаційна», «групова» та «особистіша» моделі психологічної служби...39
3.3. «Екстремальна» і «стабільна» моделі психологічної служби...40
3.4. «Безпосередня» та «опосередкована» моделі психологічної служби...42

Розділ 4. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ...45
4.1. Просвітницька діяльність організаційних психологів...45
4.2. Ролі діагностичної та експертної діяльності організаційних психологів...47
4.3. Прогнозування і профілактика як види діяльності організаційних психологів...49
4.4. Особливості психокорекційпої, психоконсультативної та психотерапевтичної діяльності організаційних психологів...51

Розділ 5. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ...54
5.1. Поняття про технологічний підхід в роботі організаційних психологів і сутність технологій ...54
5.2. Особливості гуманітарних і психологічних технологій...55
5.3. Психолого-організацінпі технології як різновид психологічних технологій...56
5.4. Основні види психолого-організаційпих технологій...58

Розділ 6. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНІК У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ...60
6.1. Поняття про інтерактивні техніки та їх роль у реалізації технологічного підходу в роботі організаційних психологів...60
6.2. Роль організаційпо-спрямовуючих інтерактивних технік у формуванні психологічної культури менеджерів і персоналу організацій...62
6.3. Використання змістовно-смислових інтерактивних технік для психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій...65
6.4. Застосування рольових ігор та тренінгів для психологічної підготовки менеджерів і персоналу організацій...66

Розділ 7. РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ОРГАШЗАЦІЙГЮГО
КОНСУЛЬТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ...72
7.1. Поняття про психолого-організаційпе консультування . та його роль в реалізації технологічного підходу в роботі організаційних психологів...72
7.2. Мотиваційний компонент моделі психолого-оргапізаційпого консультування...76
7.3. Когпітивпо-смисловий та операційний компоненти моделі психолого-оргапізаційного консультування...77
7.4. Особистісний та організаційний компоненти моделі психолого-оргапізаційного консультування...80

Частина 2. ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ З МЕНЕДЖЕРАМИ ТА ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПІДПРИЄМЦЯМИ...84

Розділ 1. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ КОМАНДИ...85
1.1. Психологічний аналіз змісту та суттєвих характеристик конкурентоздатної команди (інформаційно-смисловий компонент технології)...85
1.2. Комплекс діагностичних методик для вивчення особливостей діяльності конкурентоздатної команди (діагностичний компонент технології)...92
1.3. Система трепіпгових занять для формування конкурентоздатної команди (корекційно-розвивальний компонент технології)...103

Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖЕРІВ...111
2.1. Поняття про професійно-управліпське самовизначення менеджерів, його структуру та динаміку (інформаційно-смисловий компонент технології)...111
2.2. Загальні принципи і методики вивчення особливостей професійио-управлінського самовизначення менеджерів (діагностичний компонент технології)...119
2.3. Тренінгова та консультативна програма для розвитку професійно-управлінського самовизначення менеджерів (корекційно-розвивальний компонент технології)...127

Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ МЕНЕДЖЕРАМИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ...137
3.1. Поняття про управлінське рішення та чинники, що впливають па його прийняття в організації (інформаційно-смисловий компонент технологи)...137
3.2. Методи діагностики особливостей прийняття управлінських рішень в організації (діагностичний компонент технології)...144
3.3. Ділові та навчально-рольові ігри для підготовки менеджерів до ефективного прийняття управлінських рішень (корекційно-розвивальний компонент технології)...155

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МЕНЕДЖЕРІВ...170
4.1. Зміст і структура професійної стики менеджерів (інформаційно-смисловий компонент технологи)...170
4.2. Методи дослідження особливостей професійної стики менеджерів (діагностичний компонент технологи)...178
4.3. Система трепангових занять для формування професійної стики менеджерів (корекційно-розвивальний компонент технології)...184

Розділ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР'ЄРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ...192
5.1. Поняття про комунікативні бар'єри в організації, їх види та причини виникнення (інформаційно-смисловий компонент технологи)...192
5.2. Система діагностичних методик для вивчення комунікативних бар'єрів в організації (діагностичний компонент технології)...198
5.3. Тренінгова програма для профілактики та подолання комунікативних бар'єрів із організації (корекційно-розвивальний компонент технології)...214

Розділ 6. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ...223
6.1. Організаційні конфлікти: основні види, причини виникнення та шляхи подолання (інформаційно-смисловий компонент технології)...223
6.2. Система діагностичних методик для вивчення особливостей організаційних конфліктів (діагностичний компонент технології)...235
6.3. Модель психолого-організаційного консультування з проблеми розв'язання конфліктів в організації (корекційно-розвивальний компонент технології)...247

Розділ 7. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ...253
7.1. Зміст, структура та види соціальпо-психологічпого клімату в організації (інформаційно-смисловий компонент технологи)…253
7.2. Методики для діагностики соціально-психологічного клімату в організації (діагностичний компонент технології)...257
7.3. Тренінгова програма формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації (корекційно-розвивальний компонент технологи)...269

Розділ 8. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОДОЛАННЯ СИНДРОМУ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» В ОРГАНІЗАЦІЯХ...274
8.1. Поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання» у менеджерів і персоналу організацій (інформаційно-смисловий компонент технології)...274
8.2. Методики для діагностики синдрому «професійного вигорання» в організаціях (діагностичний компонент технології)...281
8.3. Індивідуальна та групова програми для профілактики і подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях (корекційно-розвивальний компонент технологи)...298

Розділ 9. ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...308
9.1. Психологічні особливості підприємницької діяльності (інформаційно-смисловий компонент технологи)...308
9.2. Система діагностичних методик для вивчення психологічних особливостей підприємницької діяльності (діагностичний компонент технологи)...315
9.3. Комплекс активних методів і форм психологічної підготовки підприємців до підвищення ефективності підприємницької діяльності (корекційно-розвивальний компонент технології)...335

ПІСЛЯМОВА...344
СПИСОК ЧЛЕНІВ АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ...345
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (ДО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА)...346


-

-

 (голосов: 0)
Комментарии (7)
 
Пожалуйста, поделитесь с друзьями этой книгой (откроется без загрузки)Если Вы давно искали как Скачать книгу Технології роботи організаційних психологів бесплатно - Вы по адресу! Только на BookVisor.ru Скачать книгу Технології роботи організаційних психологів бесплатно очень просто и доступно! Если у Вас на получилось Скачать книгу Технології роботи організаційних психологів бесплатно по этим ссылкам - посмотрите пожалуйста в интернете инструкции на эту тему .

Аватар автора Гость
6 июня 2011 11:18; Публикаций: 0; Комментариев: 0.
Нашел тут то что мне нада: інформаційні технології підручник скачать бесплатно - Тема весьма интересна
 • |
 • |
Аватар автора Гость
7 июня 2011 12:50; Публикаций: 0; Комментариев: 0.
Всем очень советую Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підручники - Мне понравилось
 • |
 • |
Аватар автора Гость
7 июня 2011 12:51; Публикаций: 0; Комментариев: 0.
Нашел тут то что мне нада: Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підручники - Весьма неплохо
 • |
 • |
Аватар автора Гость
7 июня 2011 12:51; Публикаций: 0; Комментариев: 0.
Я рад за то, что смог Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підручники - В целом очень познавательно
 • |
 • |
Аватар автора Гость
9 июня 2011 13:49; Публикаций: 0; Комментариев: 0.
Все гуд. Получилось технологія профілактики та подолання конфліктів -=- Спасибо автору
 • |
 • |
Аватар автора Гость
13 июня 2011 11:29; Публикаций: 0; Комментариев: 0.
Мега класс! Советую всем управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті скачать безплатно . Был рад посетить Ваш сайт!
 • |
 • |
Аватар автора Гость
13 июня 2011 19:06; Публикаций: 0; Комментариев: 0.
Всем рекомендую скачати книжку безплатно по психологічній-практиці . Молодцы!
 • |
 • |

Загляните также и сюда управлінський облік підручник скачать бесплатно - крайне интересно

бухгалтерський облік підручник безплатно

Стоит обратить внимание книга банківські операції - достаточно познавательно

Автор : Васюренко О. В. Название : Банківські операції: Навчальний посібник Издательство : Знання Год : 2000 Формат : djvu Страниц : 243 Язык : украинский ISBN : 966-620-047-3 Размер : 1.

Почитайте также управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті підручник скачать бесплатно - почитайте - интересно!

управлінський облік підручник безплатно Автор : Сопко В.В. Название : Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник Издательство : К.: КНЕУ Год : 2006 Формат : d

Рекомендуем также СIЛьСЬКОГОСПОДАРСьКИЙ ОБЛIК СКАЧАТь КНИГА - крайне интересно

Автор : Білик М. Д. Название : Організація методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник Издательство : К.: КНЕУ Год : 2003 Формат : doc/zip Размер : 1.26 Мб Підручник

Рекомендуем также фінансовий облік підручник скачать бесплатно - крайне интересно

Автор : Бабіч В. В., Сагова С. В. Название : Фінансовий облік (облік активів): Навчальний посібник Издательство : К.: КНЕУ Год : 2006 Формат : doc/zip Размер : 1,2 Мб Язык: украинский Для

Тоже Вас заинтересует 1С: Предприятие 8.1 Конфигурирование и администрирование скачать - почитайте - интересно!

Автор :Дубянский В. М. Название : 1С:Предприятие. Конфигурирование и администрирование для начинающих Издательство : БХВ-Петербург Год : 2005 Формат : djvu/pdf Размер : 10,5/43 Мб Для сайта:

Крайне интересная новость про библиотека технолога - Вам это обязательно понравится

электронная промышленность библиотека технолога электронной промышленности скачать бесплатно Автор :Под редакцией К.К.Горбатовой Название : Справочник технолога молочного производства. Технологи

Тоже Вас заинтересует бухгалтерський облік підручник - достаточно познавательно